Θεώρηση βιβλιαρίων

 Βιβλιάριο (πάσο) πολυτέκνων δικαιούνται:

  • Οι γονείς ισοβίως
  • Τα τέκνα από το 6ο έτος της ηλικίας τους έως:
    • Το 25ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν ή είναι στρατεύσιμοι.
    • Το 23ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα (αγόρια και κορίτσια).


Με βάση το εδ.2 της παρ.2 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», άλλαξε το καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώρα, αναφορικά με τη θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων και ισχύουν τα εξής:

α. Τα βιβλιάρια των πολυτέκνων γονέων πρέπει να θεωρούνται κάθε χρόνο.

β. Τα βιβλιάρια των αγάμων τέκνων (αγόρια και κορίτσια), εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι τη συμπλήρωση του έτους αυτού, πρέπει να θεωρούνται κάθε χρόνο.

γ. Των αγάμων τέκνων που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαιδεύσεως και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα, πρέπει να θεωρούνται κάθε χρόνο.

δ. Τα βιβλιάρια των αγάμων τέκνων, που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον διαρκεί η στράτευσή τους, πρέπει να θεωρούνται κάθε χρόνο.

ε.    Τα βιβλιάρια των τέκνων (ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής καταστάσεως) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως, πρέπει να θεωρούνται κάθε χρόνο.